• سازه های فضا کار.
  • سازه های غشایی.
  • بیلیورد و سایبان.

طراحی و اجرای سازه های خاص

سازه های نامتداول ساختمانی و غیر ساختمانی نظیر سازه های فضا کار ، سازه های غشایی ، سایبان پارکینگ ها ، بیلبوردها ، دکل های مخابراتی و … را در مقایسه با سازه های ساختمانی می توان در زمره سازه های خاص گنجاند ؛ گروه مهندسین بنیان مرصوص در صورت نیاز  جهت اجرای این سازه ها از همکاری شرکت هایی که به طور اختصاصی در این زمینه فعال هستند استفاده نموده و خدماتی با بالاترین استاندارد ارائه می نمایید .